Výrobky K2 Anti Age Day & Night

sú vyrábané vo firme Kompava, spol. s r. o. v Novom Meste nad Váhom. Výrobný proces v spoločnosti je zhodný so všetkými legislatívnymi požiadavkami, ktoré sa kladú na výrobu výživových doplnkov a výživových doplnkov pre športovcov. Ide o výrobu na základe požiadaviek podľa zákona č. 152 Zb. O potravinách a všetkých vyhláškach súvisiacich s vyhláškami Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva poľnohospodárstva. Výrobky sú analyzované v akreditovanom laboratóriu, schválené v Ústave preventívnej a klinickej medicíny na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Fakulte telesnej výchovy a športu UK a Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Firma a jej výrobky sú kontrolované SPPI a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

no-doping-gold

NO DOPING

výrobky neobsahujú žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobky neobsahujú konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.

lactose-free-goldgluten-free-gold

NO ALERGENS

výrobky neobsahujú žiadne alergény.

Aplikácia systému kritických bodov HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points

V oblasti výroby športových a výživových doplnkov uplatňuje firma Kompava systém riadenia kvality. Systém je v súlade so systémom kritických bodov vyžadovaným na výrobu potravín. Daný systém analyzuje nebezpečenstvo v procese výroby, kritické body a procesy, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu výrobkov. Systém stanoví nápravné opatrenia tak, aby bola dodržaná zdravotná nezávadnosť výrobkov.

Aplikácia kontroly kvality

Systém kontroly kvality zasahuje do jednotlivých krokov toku (spracovania) materiálov. Kontrola začína vstupnou kontrolou surovín, pokračuje priebežnou a medzioperačnou kontrolou polotovarov, priebežnou výrobnou a výstupnou kontrolou finálnych výrobkov. V prípade, že surovina alebo polotovar nevyhovuje kvalitatívnym požiadavkám, nie je uvoľnený na ďalšie spracovanie na finálny výrobok. Kvalita finálneho výrobku sa sleduje náhodne hneď po výrobe, ako aj priebežne počas skladovania.

Kontrola kvality je zabezpečovaná tak v sklade surovín, vo výrobných priestoroch, ako aj v sklade hotových výrobkov. Realizuje sa pravidelná kontrola výrobných zariadení i skladovacích podmienok.

Bezpečnosť produktov a zabezpečovanie kvality

Bezpečnosť produktov, ako aj zabezpečovanie kvality, je realizované súborom činností, ktoré zabezpečujú kvalitu a stabilitu výrobkov. Súbor činností predstavuje stanovenie kvalitatívnych požiadaviek na:

 • suroviny, polotovary, finálne výrobky
 • požiadavky na zariadenia, technológie
 • požiadavky na výrobné a skladovacie priestory
 • výrobné a kontrolné postupy
 • metrológiu
 • školenia pracovníkov, interné i externé
 • riešenie reklamácií a zistených nezhodných produktov

Spoločnosť Kompava, spol. s r. o. zabezpečuje systém vnútorných kontrol a inšpekcií, pri ktorom sa kontroluje kvalita surovín a finálnych výrobkov, hodnotí výrobný proces a výrobné prostredie, dodržiavanie postupov, inštrukcií a zhotovovanie záznamov.

Vnútorná kontrola hodnotí dodržiavanie všetkých postupov pri nákupe surovinových ingrediencií, hodnotí výber jednotlivých dodávateľov, kontroluje bezpečnosť a vhodnosť skladovania surovín.

Politika bezpečnosti potravín

Vrcholový manažment spoločnosti, vedomý si strategického rozhodnutia pre vybudovanie, udržiavanie a trvalé zlepšovanie Systému riadenia kvality, stanovil nasledovnú politiku kvality:

 • V oblasti predaja, skvalitňovaním marketingovej činnosti zvýrazňujeme orientáciu na zákazníka s cieľom uspokojovať a prekračovať jeho očakávania.
 • V spolupráci s rozhodujúcimi dodávateľmi sa zameriavame na vybudovanie dlhodobých vzťahov založených na vzájomnej dôvere a serióznosti.
 • Spokojnosť externých zákazníkov si vyžaduje vzájomnú komunikáciu a efektívnu súčinnosť všetkých zložiek spoločnosti vrátane úzkej spolupráce so zmluvnými obchodnými zástupcami.
 • Výchovou a vzdelávaním sústavne zvyšujeme kvalifikáciu a spôsobilosť všetkých pracovníkov a obchodných zástupcov spoločnosti, vytvárame podmienky pre ich zapojenie sa do zlepšovania kvality a vedieme ich k tomu, aby sa kvalita stala samozrejmou súčasťou ich činnosti.
 • Pravidelne monitorujeme a analyzujeme straty z nezhodných produktov a vyvíjame úsilie a podmienky pre ich postupné znižovanie.
 • Vnútropodnikovú kvalitu zabezpečuje prepracovaný systém vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly a to analytickej, senzorickej a mikrobiologickej.
 • Spoločnosť sa stotožňuje s požiadavkami legislatívy EÚ, výrobná a kontrolná činnosť je v súlade s príslušnými nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady. Spoločnosť buduje a udržuje systém riadenia bezpečnosti potravín podľa požiadaviek FSSC 22000:2011.
 • Spoločnosť sa zaväzuje spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému riadenia kvality.